Lege 77/2016

Lege la parcurile IT

LEGE Nr. 77 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei


Stand:
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

Art.

  1 - Domeniul de reglementare şi scopul legii

(1) Prezenta lege reglementează procesul de creare a parcurilor pentru tehnologia informaţiei, precum şi funcţionarea acestora.


(2) Scopul prezentei legi îl constituie crearea premiselor necesare pentru impulsionarea dezvoltării industriei tehnologiei informației, cercetării și inovării, bazată pe tehnologia informației în diverse domenii, activității didactice în domeniul tehnologiei informației, precum și crearea locurilor de muncă cu valoare adăugată înaltă şi atragerea investițiilor autohtone și străine.Art.

  2 Noţiuni utilizate

În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni se definesc astfel:


Administraţia parcului – autoritate administrativă constituită de Guvern pentru administrarea unui parc pentru tehnologia informaţiei;


parc pentru tehnologia informaţiei (parc) – structură organizatorică ai cărei rezidenți practică activităţile prevăzute la art. 8;


rezident al parcului – persoană juridică sau fizică, înregistrată în Republica Moldova în calitate de subiect al activităţii de întreprinzător, care este inclusă în Registrul de evidență a rezidenţilor parcului şi care practică, drept activitate principală, una sau mai multe din activitățile prevăzute la art. 8, în baza unui contract încheiat cu Administraţia parcului;


activitate principală – activitate care generează 70% sau mai mult din venitul din vînzări al rezidentului parcului.Art.

  3 Obiectivele de bază ale parcurilor pentru tehnologia informației

Crearea parcurilor urmăreşte atingerea următoarelor obiective principale:


a) creşterea competitivităţii întreprinderilor din industria tehnologiei informaţiei;


b) susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii din industria tehnologiei informaţiei; 


c) atragerea investiţiilor autohtone şi străine; 


d) desfăşurarea unor activități ce creează produse cu valoare adăugată înaltă;


e) dezvoltarea cercetării, inovării și producției în domeniul tehnologiei informației;


f) stabilirea unor parteneriate cu companii multinaționale din domeniul tehnologiei informaţiei cu scopul transferului de practici pozitive şi al celor mai avansate cunoştinţe în domeniu; 


g)atragerea de resurse umane calificate;


h)crearea locurilor de muncă înalt calificate.Art.

  4 Principii de creare şi funcţionare a parcurilor pentru tehnologia informaţiei

Crearea și funcționarea parcurilor se bazează pe următoarele principii:


a) imparțialitatea și obiectivitatea față de solicitanții creării parcului;


b) transparența în procesul de inițiere a creării parcului;


c) tratamentul egal al tuturor potențialilor rezidenți în procesul de înregistrare a acestora;


d) neimplicarea autorităților publice și a Administrației parcului în activitatea rezidenților, decît în limitele prevăzute de prezenta lege, de actele normative în vigoare și de contractul privind desfăşurarea activităţii în parc;


e) realizarea obiectivelor de bază ale parcurilor. 

Original