Lege 77/2016

Lege la parcurile IT

LEGE Nr. 77 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei


Stand:
Capitolul IV
ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE STRUCTURILOR IMPLICATE ÎN CREAREA ŞI ACTIVITATEA PARCURILOR

Art.

  12 Atribuţiile Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării

În contextul aplicării prezentei legi, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării îi revin următoarele atribuţii:

a) monitorizează activitatea parcurilor, susţine dezvoltarea acestora prin implementarea unor politici în domeniu;

b) asigură organizarea evaluării anuale a rezultatelor activităţii parcurilor;

c) colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu organizaţii neguvernamentale şi cu experţi independenţi, cu organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării în vederea susţinerii şi dezvoltării activităţilor din cadrul parcurilor;

d) informează publicul cu privire la proiectele implementate în cadrul parcurilor.Art.

  13 Atribuţiile Administraţiei parcului

Administraţia parcului are următoarele atribuţii:

a) (Abrogat)

b) administrează parcul în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale altor acte normative în vigoare;

c) creează, ține și actualizează Registrul de evidenţă a rezidenţilor parcului, precum şi pagina web oficială a parcului; 

d) asigură accesul în regim online la Registrul de evidenţă a rezidenţilor parcului;

e) participă la evaluarea activităţii parcului, după caz;

f) contribuie la atragerea investitorilor şi inventatorilor în activitatea parcului;

g) adresează Ministerului Economiei propuneri privind dezvoltarea activităţii parcului;

h) la solicitarea rezidenților parcului, precum și a potențialilor rezidenți, le oferă servicii de consultanță pe bază de contract;

i) întocmește şi prezintă la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării rapoarte trimestriale şi anuale privind activitatea parcului şi a rezidenţilor acestuia. Rapoartele se publică pe pagina web oficială a parcului, iar datele conținute în aceste rapoarte – pe portalul guvernamental unic de date deschise;

j) în caz de necesitate, reprezintă parcul în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu acestea;

k) elaborează proiecte de dezvoltare a parcului;

l) implementează proiecte/programe privind dezvoltarea industriei tehnologiei informației și a ecosistemului pentru inovare digitală.Art.

  14 Repartizarea sumelor impozitului unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației

Sumele achitate de rezidenţii parcului cu titlu de impozit unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației se vor încasa la Ministerul Finanţelor într-un cont trezorerial de încasări, fiind ulterior repartizate:

a) la bugetul de stat:

impozitul pe venit obţinut din activitatea de întreprinzător – 10,0%,

impozitul pe venit reţinut din salariu – 19,4%,

taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova – 0,1%;

b) la bugetul asigurărilor sociale de stat:

contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii de la rezidenţii parcurilor din industria tehnologiei informaţiei – 54,7%;

c) la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală:

primele de asigurare obligatorie de asistență medicală sub formă de contribuţie procentuală din salariu şi din alte recompense,

achitate de angajatori şi angajaţi – 15,4%;

d) la bugetele locale:

taxele locale percepute de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei – 0,3%,

impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice – 0,1%.