Lege 77/2016

Lege la parcurile IT

LEGE Nr. 77 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei


Stand:
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

Art.

  1 - Domeniul de reglementare şi scopul legii

(1) Prezenta lege reglementează procesul de creare a parcurilor pentru tehnologia informaţiei, precum şi funcţionarea acestora.


(2) Scopul prezentei legi îl constituie crearea premiselor necesare pentru impulsionarea dezvoltării industriei tehnologiei informației, cercetării și inovării, bazată pe tehnologia informației în diverse domenii, activității didactice în domeniul tehnologiei informației, precum și crearea locurilor de muncă cu valoare adăugată înaltă şi atragerea investițiilor autohtone și străine.Art.

  2 Noţiuni utilizate

În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni se definesc astfel:


Administraţia parcului – autoritate administrativă constituită de Guvern pentru administrarea unui parc pentru tehnologia informaţiei;


parc pentru tehnologia informaţiei (parc) – structură organizatorică ai cărei rezidenți practică activităţile prevăzute la art. 8;


rezident al parcului – persoană juridică sau fizică, înregistrată în Republica Moldova în calitate de subiect al activităţii de întreprinzător, care este inclusă în Registrul de evidență a rezidenţilor parcului şi care practică, drept activitate principală, una sau mai multe din activitățile prevăzute la art. 8, în baza unui contract încheiat cu Administraţia parcului;


activitate principală – activitate care generează 70% sau mai mult din venitul din vînzări al rezidentului parcului.Art.

  3 Obiectivele de bază ale parcurilor pentru tehnologia informației

Crearea parcurilor urmăreşte atingerea următoarelor obiective principale:


a) creşterea competitivităţii întreprinderilor din industria tehnologiei informaţiei;


b) susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii din industria tehnologiei informaţiei; 


c) atragerea investiţiilor autohtone şi străine; 


d) desfăşurarea unor activități ce creează produse cu valoare adăugată înaltă;


e) dezvoltarea cercetării, inovării și producției în domeniul tehnologiei informației;


f) stabilirea unor parteneriate cu companii multinaționale din domeniul tehnologiei informaţiei cu scopul transferului de practici pozitive şi al celor mai avansate cunoştinţe în domeniu; 


g)atragerea de resurse umane calificate;


h)crearea locurilor de muncă înalt calificate.Art.

  4 Principii de creare şi funcţionare a parcurilor pentru tehnologia informaţiei

Crearea și funcționarea parcurilor se bazează pe următoarele principii:


a) imparțialitatea și obiectivitatea față de solicitanții creării parcului;


b) transparența în procesul de inițiere a creării parcului;


c) tratamentul egal al tuturor potențialilor rezidenți în procesul de înregistrare a acestora;


d) neimplicarea autorităților publice și a Administrației parcului în activitatea rezidenților, decît în limitele prevăzute de prezenta lege, de actele normative în vigoare și de contractul privind desfăşurarea activităţii în parc;


e) realizarea obiectivelor de bază ale parcurilor. 

Original 


Capitolul II (2020)
SUBIECŢII PARCULUI PENTRU  TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Art.

  5 Solicitanţii creării parcului

Parcurile pot fi create la solicitarea unor persoane juridice sau fizice, înregistrate în Republica Moldova în calitate de subiecți ai activității de întreprinzător, care nu au fost/nu sînt în proces de insolvabilitate sau lichidare şi/sau restructurare ca urmare a insolvabilităţii, ori a căror activitate de întreprinzător nu a fost/nu este suspendată, sau care nu au fost/nu sînt obiectul unei proceduri legale pentru a fi declarați în una dintre aceste situaţii.

Original 


Art.

  6 Administraţia parcului

(1) La crearea parcului, Guvernul instituie Administraţia acestuia avînd statut de persoană juridică ce activează pe principii de autofinanţare. Regulamentul de organizare și funcționare a Administraţiei parcului se aprobă de Guvern.

(2) Administraţia parcului este condusă de un administrator, desemnat în funcţie de către Guvern, la propunerea Ministerului Economiei, pe un termen de 5 ani. Funcţiile, drepturile şi obligaţiile administratorului sînt stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare a Administraţiei parcului și preluate în contractul încheiat între administrator şi Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

(3) Sursele de venit ale Administraţiei parcului se constituie din cotizaţiile obligatorii ale rezidenţilor parcului, veniturile rezultate din atribuțiile prevăzute la art. 13 lit. h) şi l), precum și alte venituri din exercitarea de către Administrație a atribuțiilor sale. Mărimea cotizaţiilor obligatorii ale rezidenţilor parcului este stabilită de către Administraţia parcului în conformitate cu regulamentul acesteia, în funcţie de numărul rezidenţilor parcului şi venitul acestora obținut din vânzări.

(4) Administraţia nu are dreptul să intervină în activitatea economică a rezidenţilor parcului.Art.

  6 .1

(Not in force yet!)Art.

  7 Rezidenţii parcului

(1) Înregistrarea rezidenţilor parcului se efectuează de către Administraţia acestuia în conformitate cu Regulamentul de înregistrare a rezidenţilor parcului, aprobat de Guvern, în care vor fi indicate în mod expres și exhaustiv procedura și cerințele de înregistrare, precum și modelul contractului privind desfăşurarea activităţii în parc. Persoanele juridice sau fizice la solicitarea cărora a fost creat parcul se înregistrează din oficiu în calitate de rezidenţi ai acestuia.

(2) Persoana înregistrată în calitate de rezident al parcului încheie cu Administraţia acestuia un contract privind desfăşurarea activităţii în parc și este introdusă în Registrul de evidenţă a rezidenților parcului la data semnării contractului. Contractul se încheie pe o perioadă de cel puţin 4 ani. Termenul contractului nu poate depăşi termenul de funcţionare a parcului.

(3) În contract se indică: 

a) genurile de activitate practicate;

b) drepturile şi obligaţiile rezidentului parcului şi ale Administraţiei parcului;

c) cuantumul cotizaţiei obligatorii;

d) tipurile rapoartelor pe care le prezintă rezidentul parcului Administraţiei acestuia; 

e) răspunderea părţilor în caz de încălcare a prevederilor contractuale;

f) alte clauze negociate de părţi.

(4) Rezidenții parcului, fiind înregistrați și având sediul (adresa juridică) în Republica Moldova, desfășoară, drept activitate principală, una sau mai multe dintre activitățile prevăzute la art. 8, inclusiv prin intermediul salariaților care prestează munca la distanță pe teritoriul Republicii Moldova și/sau în afara acestuia.

(5) Rezidenţii parcului țin contabilitatea, întocmesc și prezintă situații financiare, rapoarte, dări de seamă şi declaraţii în modul stabilit de legislația în vigoare.

(6) Rezidenţii parcului nu poartă răspundere pentru obligaţiile Administraţiei acestuia.

(7) Administraţia parcului ţine Registrul de evidență a rezidenţilor parcului şi eliberează certificate confirmative privind deținerea titlului de rezident al parcului.Capitolul III
CREAREA PARCURILOR PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Art.

  8 Activitățile principale desfăşurate în parc

În parcul pentru tehnologia informaţiei pot fi desfăşurate următoarele activități principale (conform CAEM-2 și CSPM rev. 2):

a) activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat spre client) (62.01);

b) activităţi de editare a jocurilor de calculator (58.21);

c) activităţi de editare a altor produse software (58.29);

d) activităţi de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul (62.03);

e) prelucrarea de date, administrarea paginilor web şi activităţile conexe (63.11);

f) activităţi ale portalurilor web (63.12);

g) activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei (62.02);

h) alte activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (62.09).

i) alte forme de învățămînt n.c.a. (85.59), limitate la instruirea în domeniul calculatoarelor;

j) cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie (72.19), bazată pe utilizarea echipamentelor de calcul specializate de înaltă performanță, limitată la:

– servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în matematică (72.19.11);

– servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în calculatoare și științe informatice (72.19.12);

– servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în fizică (72.19.13);

– servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în nanotehnologie (72.19.21);

– alte servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în inginerie și tehnologie, cu excepția biotehnologiei (72.19.29);

– servicii de cercetare și dezvoltare a proiectelor originale în științe naturale și inginerie, cu excepția biotehnologiei (72.19.50);

k) cercetare-dezvoltare în biotehnologie (72.11), limitată la:

– cercetare-dezvoltare experimentală în domeniul bioinformaticii: construcții de baze de date în geonomică, ordonare de proteine, procese complexe de modelare biologică, inclusiv sisteme biologice;

– cercetare-dezvoltare experimentală în domeniul nanobiotehnologiei: unelte și procese nano/microfabricaţie folosite la construcția de dispozitive pentru studierea biosistemelor și aplicațiilor în medicație, diagnostice etc.;

 l) fabricarea componentelor electronice (module) (26.11), limitată la:

– fabricarea de microprocesoare;

– fabricarea de circuite integrate (analogice, digitale sau hibride);

m) activităţi de post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune (59.12), bazate pe utilizarea echipamentelor de calcul specializate de înaltă performanță, limitate la:

– servicii de obţinere de efecte speciale (59.12.14);

– servicii de obţinere de filme de animaţie (59.12.15);

n) activități de design specializat (74.10), bazate pe utilizarea echipamentelor de calcul specializate de înaltă performanță.

o) activități de postproducție cinematografică, video şi de programe de televiziune (59.12), exclusiv pentru industria jocurilor de calculator, limitate la următoarele servicii:

– servicii de corectare și recondiționare digitală a culorilor (59.12.13);

– servicii de editare și proiectare a sunetului (59.12.17);

p) activități de realizare a înregistrărilor audio şi activități de editare muzicală (59.20), exclusiv pentru industria jocurilor de calculator, limitate la înregistrări originale de sunet (59.20.13).Art.

  9 Crearea parcului pentru tehnologia informației

(1) Parcul este creat în baza unei hotărîri de Guvern, la propunerea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. 

(2) Termenul de funcţionare a parcului se stabileşte prin hotărîre de Guvern, dar nu poate depăşi 10 ani.Art.

  10 Cererea privind crearea parcului

(1) Pentru crearea parcului, solicitantul depune o cerere la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării în care indică scopurile creării parcului, orientarea funcţională a acestuia, precum şi activitățile ce vor fi desfăşurate în parc. La cerere se vor anexa copiile de pe actele de constituire ale persoanei juridice sau fizice care solicită crearea parcului, precum şi un studiu de fezabilitate.

(2) Studiul de fezabilitate privind crearea parcului va conţine:

a) descrierea conceptului parcului şi scopurile creării acestuia; 

b) argumentarea posibilităţii de desfășurare a activităților permise şi de atragere a potenţialilor rezidenţi; 

c) indicarea gradului de asigurare cu specialişti a potenţialilor rezidenţi ai parcului;

d) etapele şi termenele de creare a parcului;

e) volumul investiţiilor necesare pentru crearea parcului şi sursele acestora.Art.

  11 Examinarea cererii privind crearea parcului

(1) Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării examinează cererea privind crearea parcului şi documentele anexate în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea acestora. 

(2) În cazul în care mai mulți solicitanți depun cereri concomitent, acestea vor fi examinate în ordinea depunerii, luînd în considerare data și ora recepționării.

(3) În cazul în care documentele prezentate nu corespund cerinţelor stipulate la art.10, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării poate să solicite prezentarea documentelor şi informaţiilor rectificate. În acest caz, termenul prevăzut la alin. (1) se prelungeşte cu 15 zile calendaristice din data solicitării suplimentare făcute de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. 

(4) În cazul în care solicitantul nu prezintă documentele și informațiile rectificate în termenul prevăzut la alin. (3) sau prezintă în mod repetat documente ce nu corespund cerințelor stipulate la art. 10, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării îl informează, printr-un aviz scris, despre refuzul de a-i satisface cererea de creare a parcului, cu indicarea obligatorie a cauzelor refuzului.

(5) În cazul în care în urma examinării cererii se ia decizia preventivă de creare a parcului, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării va prezenta Guvernului spre aprobare proiectul hotărîrii respective, însoțit de proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației parcului și proiectul Regulamentului de înregistrare a rezidenţilor parcului, și îl va informa pe solicitant, printr-un aviz scris, despre inițierea procedurii de creare a parcului.Capitolul IV
ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE STRUCTURILOR IMPLICATE ÎN CREAREA ŞI ACTIVITATEA PARCURILOR

Art.

  12 Atribuţiile Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării

În contextul aplicării prezentei legi, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării îi revin următoarele atribuţii:

a) monitorizează activitatea parcurilor, susţine dezvoltarea acestora prin implementarea unor politici în domeniu;

b) asigură organizarea evaluării anuale a rezultatelor activităţii parcurilor;

c) colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu organizaţii neguvernamentale şi cu experţi independenţi, cu organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării în vederea susţinerii şi dezvoltării activităţilor din cadrul parcurilor;

d) informează publicul cu privire la proiectele implementate în cadrul parcurilor.Art.

  13 Atribuţiile Administraţiei parcului

Administraţia parcului are următoarele atribuţii:

a) (Abrogat)

b) administrează parcul în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale altor acte normative în vigoare;

c) creează, ține și actualizează Registrul de evidenţă a rezidenţilor parcului, precum şi pagina web oficială a parcului; 

d) asigură accesul în regim online la Registrul de evidenţă a rezidenţilor parcului;

e) participă la evaluarea activităţii parcului, după caz;

f) contribuie la atragerea investitorilor şi inventatorilor în activitatea parcului;

g) adresează Ministerului Economiei propuneri privind dezvoltarea activităţii parcului;

h) la solicitarea rezidenților parcului, precum și a potențialilor rezidenți, le oferă servicii de consultanță pe bază de contract;

i) întocmește şi prezintă la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării rapoarte trimestriale şi anuale privind activitatea parcului şi a rezidenţilor acestuia. Rapoartele se publică pe pagina web oficială a parcului, iar datele conținute în aceste rapoarte – pe portalul guvernamental unic de date deschise;

j) în caz de necesitate, reprezintă parcul în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu acestea;

k) elaborează proiecte de dezvoltare a parcului;

l) implementează proiecte/programe privind dezvoltarea industriei tehnologiei informației și a ecosistemului pentru inovare digitală.Art.

  14 Repartizarea sumelor impozitului unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației

Sumele achitate de rezidenţii parcului cu titlu de impozit unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației se vor încasa la Ministerul Finanţelor într-un cont trezorerial de încasări, fiind ulterior repartizate:

a) la bugetul de stat:

impozitul pe venit obţinut din activitatea de întreprinzător – 10,0%,

impozitul pe venit reţinut din salariu – 19,4%,

taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova – 0,1%;

b) la bugetul asigurărilor sociale de stat:

contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii de la rezidenţii parcurilor din industria tehnologiei informaţiei – 54,7%;

c) la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală:

primele de asigurare obligatorie de asistență medicală sub formă de contribuţie procentuală din salariu şi din alte recompense,

achitate de angajatori şi angajaţi – 15,4%;

d) la bugetele locale:

taxele locale percepute de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei – 0,3%,

impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice – 0,1%.Capitolul V
SUPORTUL ŞI STIMULAREA ACTIVITĂŢII REZIDENŢILOR PARCURILOR

Art.

  15 Facilităţi şi stimulente acordate la crearea şi funcţionarea parcurilor pentru tehnologia informaţiei

(1) Pentru a facilita crearea şi activitatea parcurilor pentru tehnologia informaţiei, statul acordă rezidenţilor acestora următoarele stimulente:


a) impozitul unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației în mărime de 7% din venitul din vînzări, care însă nu va fi sub suma minimă stabilită la alin. (2), care include următoarele impozite şi taxe: impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător, impozitul pe venit din salariu, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajaţi şi angajatori, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală datorate de angajaţi şi angajatori, taxele locale, impozitul pe bunurile imobiliare şi taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule înmatriculate în Republica Moldova, datorate de rezidenţii parcurilor în conformitate cu legislaţia aplicabilă. Celelalte impozite şi taxe vor fi achitate de rezidenţii parcurilor în modul general stabilit;


b) alocaţii financiare, obţinute prin concurs în cadrul unor programe de stat;


c) posibilitatea de a beneficia de mijloacele financiare din fondul de susținere a inovațiilor digitale și startup-urilor tehnologice, care funcționează în baza regulamentului aprobat de către Guvern ce prevede principiile, misiunea, obiectivele fondului, precum și modul de formare și utilizare a mijloacelor acestuia


d) alte facilităţi fiscale şi vamale prevăzute de legislaţia fiscală şi vamală.


(1.1) În sensul aplicării impozitului unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației în conformitate cu alin. (1) lit. a), impozitul pe venit din salariu, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajaţi şi angajatori, precum și primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală datorate de angajaţi şi angajatori se referă la plățile salariale efectuate angajaților sau în folosul acestora de către rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației în baza legislației muncii și actelor normative ce conțin norme ale dreptului muncii.


(2) Suma minimă a impozitului unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației se va determina lunar per angajat şi va constitui 30% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul aferent perioadei fiscale a impozitului respectiv.


(3) Impozitul unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației, determinat conform prezentului articol, se achită lunar de către rezidenţii parcului potrivit legislaţiei în vigoare.


(4) În cazul în care sînt adoptate legi noi care modifică cota și/sau componenţa impozitului unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației prevăzut la alin. (1) lit. a) şi/sau îl anulează, rezidenţii parcului au dreptul, în cursul unei perioade de 9 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, care însă nu va depăşi termenul de funcţionare a parcului respectiv, să activeze conform legilor în vigoare pînă la data intrării în vigoare a noilor legi. Dacă anumite impozite şi/sau taxe incluse în impozitul unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației prevăzut la alin. (1) lit. a) sînt înlocuite, potrivit legislației, cu alte impozite şi/sau taxe, componența impozitului unic se va ajusta corespunzător, fără modificarea cotei acestuia.


(5) În cazul în care rezidenții parcului nu respectă condițiile de aplicare a facilităților prevăzute de prezenta lege, obligațiile acestora față de bugetul public național se recalculează în modul general stabilit, începînd cu perioada fiscală în care a fost comisă încălcarea, în conformitate cu legislația în vigoare.Art.

  16 Asigurarea socială și medicală a salariaților angajați de rezidenții parcului

(1) Salariații rezidenților parcului beneficiază de toate tipurile de prestații de asigurări sociale de stat din bugetul asigurărilor sociale de stat, conform legislaţiei în vigoare.Venitul lunar asigurat al acestor salariaţi va constitui 68% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul respectiv.


(2) Salariaţii rezidenţilor parcului obţin statutul de persoană asigurată în sistemul de asigurări obligatorii de asistenţă medicală în baza informației actualizate și prezentate în darea de seamă privind impozitul pe venit, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, conform legislaţiei în vigoare.


(3) Rezidentul parcului este obligat să-i informeze în scris pe salariații săi despre particularitățile asigurării sociale și medicale stabilite prin prezentul articol, precum şi despre particularităţile impozitului pe venit din salariu, pînă la data obținerii titlului de rezident al parcului, iar în cazul salariaților noi – pînă la angajare.Capitolul VI
EVALUAREA ŞI CONTROLUL ACTIVITĂŢII PARCULUI

Art.

  17 Evaluarea activităţii parcului pentru tehnologia informației şi a rezidenţilor acestuia

Rezultatele activităţii parcului şi a rezidenţilor acestuia se evaluează în conformitate cu un regulament elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și aprobat de Guvern.Art.

  18 Verificarea activităților principale

(1) Activitatea rezidenților parcului este supusă anual, în mod obligatoriu, verificării îndeplinirii indicatorilor necesari pentru dobîndirea și menținerea statutului rezidentului parcului pentru tehnologia informației. Obligația efectuării verificării și prezentării rezultatelor acesteia revine oricărui rezident al parcului care a aplicat regimul special de impozitare cel puțin o lună pe parcursul unui an calendaristic. 

(2) Indicatorii specificați în lege și supuși verificării sînt stabiliți de către Administrația parcului în coordonare cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, iar verificarea este efectuată de către entitățile de audit.

(3) Rezultatele verificării se publică pe pagina web oficială a Ministerului Economiei și cea a parcului pentru tehnologia informației.Art.

  19 Retragerea titlului de rezident al parcului

(1) Titlul de rezident al parcului se retrage prin rezilierea contractului încheiat cu Administraţia parcului în următoarele situaţii:

a) la iniţiativa rezidentului parcului, în cazul în care Administraţia parcului nu respectă prevederile contractului privind desfăşurarea activităţii în parc şi nu înlătură încălcările în termen de 3 luni de la primirea notificării scrise din partea rezidentului;

b) la iniţiativa Administraţiei parcului, în cazul în care rezidentul parcului nu respectă prevederile contractului privind desfăşurarea activităţii în parc şi nu înlătură încălcările în termen de 3 luni de la primirea notificării scrise din partea Administraţiei;

c) în cazul încălcării prevederilor prezentei legi, ale legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor, ale altor acte normative, în baza unei hotărîri judecătoreşti irevocabile în acest sens;

d) în alte cazuri prevăzute de contractul privind desfăşurarea activităţii în parc.

e) la inițiativa Administrației parcului, în cazul în care, în urma verificării efectuate anual de către entitatea de audit, se constată că rezidentul nu îndeplinește cel puțin unul dintre indicatorii necesari pentru dobândirea și menținerea statutului de rezident al parcului pentru tehnologia informaţiei, prevăzuți de prezenta lege.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), titlul de rezident al parcului se retrage prin decizia Administraţiei parcului. 

(3) Retragerea titlului de rezident al parcului atrage după sine privarea rezidentului de facilităţile acordate conform prezentei legi.

(4) Rezidenţii parcului pot contesta în instanţa de judecată deciziile de retragere a titlului de rezident.Art.

  20 Desfiinţarea parcului pentru tehnologia informației

(1) Parcul poate fi desfiinţat printr-o hotărîre de Guvern, la propunerea Ministerului Economiei, în cazul în care parcul nu realizează obiectivele stipulate de prezenta lege şi de propriul regulament de organizare și funcționare. Hotărîrea de Guvern privind desfiinţarea parcului intră în vigoare după 6 luni de la data publicării acesteia.

(2) Desfiinţarea parcului atrage după sine pierderea titlului de rezident al parcului respectiv, precum și încetarea regimului de facilităţi acordate rezidenților parcului conform prezentei legi.Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art.

  21

(1) Prezenta lege intră în vigoare din data de 1 ianuarie 2017.


(2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi:


a) va aduce în concordanță actele sale normative cu prezenta lege;


b) va elabora şi adopta actele normative necesare pentru executarea prezentei legi şi va prezenta Parlamentului propuneri privind punerea în concordanţă a legislaţiei în vigoare cu prezenta lege.

Original