IT-Park Yasa

Bilgi teknolojisi parkı yasa


Stand:
Bölüm V
DESTEK VE TEŞVİK PARK SAKİNLERİ AKTİVİTELERİ

Art.

  15 Verilen vergi indirimleri ve teşvikler bilginin oluşturulması ve kullanılması sırasında teknoloji parkları

(1) Bilgi teknolojisi parklarının oluşturulmasını ve işletilmesini kolaylaştırmak için devlet, park sakinlerine aşağıdaki teşvikleri sağlar: 


a) Park sakinleri tarafından, satış gelirinin yüzde 7'si oranında ödenen tek bir vergi, ancak (2) numaralı paragrafta belirlenen seviyeden düşük olmamak üzere, yürürlükteki yasaya göre park sakinlerinden ödenmesi gereken aşağıdaki vergiler ve ücretler dahil: ticari faaliyetlerden elde edilen gelir vergisi, gelir vergisi maaşlardan, çalışanlar ve işverenler tarafından ödenen zorunlu devlet sosyal sigorta katkı payları, çalışanlar ve işverenler tarafından ödenen zorunlu sağlık sigortası katkı payları, yerel vergiler, emlak vergisi ve Moldova Cumhuriyeti'nde kayıtlı araçlar için yol kullanım ücretlerinden. Geri kalan vergiler ve ücretler genel düzende park sakinleri tarafından ödenir;


b) hükümet programları kapsamında rekabet yoluyla alınan mali tahsisler;


c) Fonun ilkelerini, misyonunu ve hedeflerini belirleyen ve ayrıca bu fonların oluşturulması ve kullanılması prosedürünü belirleyen, Hükümet tarafından onaylanan bir yönetmelik temelinde faaliyet gösteren Dijital Yenilikleri ve Teknolojik Girişimleri Destekleme Fonundan sağlanan mali kaynakları kullanma imkanı;


d) Vergi ve gümrük mevzuatında öngörülen diğer vergi ve gümrük avantajları.


(1.1 ) (1 ) paragrafının a) fıkrasının a) bendi uyarınca yerleşik bilgi teknolojisi parklarından tek bir verginin uygulanması için gelir vergisi, çalışanlar ve işverenler tarafından ödenen zorunlu devlet sosyal sigortası katkı payları, ödenen zorunlu sağlık sigortası katkı payları çalışanlar ve işverenler tarafından, iş kanunu normlarını içeren iş kanunları ve yönetmelikleri temelinde, çalışanlara veya bilgi teknolojisi parklarında yaşayanların lehine yapılan ücret ödemelerini ifade eder.


(2) Bilgi teknolojisi parklarında ikamet edenler üzerinden alınacak birleşik verginin asgari tutarı, her bir çalışan için aylık olarak belirlenir ve ilgili verginin vergi dönemi için öngörülen ekonomide ortalama aylık ücretin yüzde 30'u kadardır.


(3) Tutarı bu maddeye göre belirlenen bilgi işlem parkı sakinlerinden alınan tek vergi, yürürlükteki mevzuatta öngörülen şekilde aylık olarak kendileri tarafından ödenir.


(4) Bilgi teknolojisi parklarında ikamet edenlere ve / veya oluşumuna uygulanan tek verginin (1) numaralı fıkrasının a) bendinde öngörülen oranı değiştiren ve / veya bu vergiyi iptal eden yeni kanunların kabul edilmesi ve / veya Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hesaplanan ve ilgili parkın faaliyet süresini aşmaması gereken, yeni kanunların yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan kanun hükümlerine göre faaliyet yürütme hakkına sahiptir. Paragraf (1) 'in a) paragrafında öngörülen, bilgi teknolojisi parklarında ikamet edenlerden alınan birleşik vergiye dahil edilen belirli vergiler ve / veya ücretler, diğer vergiler ve / veya ücretlerle birlikte mevzuatla değiştirilirse, birleşik verginin bileşimi, oranı değiştirilmeden buna göre ayarlanır.


 (5) Park sakinlerinin bu Kanunun öngördüğü yardımları uygulama şartlarına uymamaları halinde, ulusal kamu bütçesine olan yükümlülükleri, mevcut mevzuata uygun olarak ihlalin işlendiği vergi döneminden başlayarak genel usule göre yeniden hesaplanır.

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian


Art.

  16 Park sakinlerinin alışanların sosyal ve sağlık sigortası

(1) Park sakinlerinin çalışanları, yürürlükteki yasaya uygun olarak, devlet sosyal sigorta bütçesinden ödenen her türlü sosyal sigorta yardımından yararlanır. Bu işçilerin sigortalı aylık geliri, ilgili yıl için öngörülen ekonomide ortalama aylık ücretin yüzde 68'i olmalıdır.


(2) Park sakinlerinin çalışanları, gelir vergisi, zorunlu sağlık sigortası primleri ve yürürlükteki mevzuata göre tevkif edilen ve tahakkuk ettirilen zorunlu devlet sosyal sigorta primleri ile ilgili raporlarda yer alan güncel bilgilere dayanarak zorunlu sağlık sigortası sisteminde sigortalı statüsünü alır.


(3) Bir park sakini, çalışanlarına, bu bölümde belirlenen sosyal ve sağlık sigortasının özellikleri ile bir park sakini statüsünü elde etmeden önce ve yeni çalışanlar söz konusu olduğunda, işe alınmadan önce ücretlere ilişkin gelir vergisinin ayrıntıları hakkında yazılı bilgi vermekle yükümlüdür.

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian