PIT-Lag

IT-Parker-Lag MD

Lagen om parker för informationsteknik MD


In force since 2018-06-15, valid until before 2022-07-01

Art.

10

- Ansökan om inrättande av parken

(1) För inrättandet av en park ska sökanden lämna in en ansökan till ministeriet för ekonomi och infrastruktur med uppgift om syftet med inrättandet av parken, dess funktionella inriktning och den verksamhet som ska bedrivas i parken. Ansökan ska åtföljas av kopior av stadgarna för den juridiska eller fysiska person som ansöker om att inrätta parken och en genomförbarhetsstudie.


(2) Genomförbarhetsstudien för inrättandet av parken ska omfatta följande:


(a) En beskrivning av parkens koncept och målen för dess inrättande; 


(b) En motivering för att det är möjligt att bedriva tillåten verksamhet och locka potentiella invånare; 


(c) En indikation på i vilken utsträckning parkens potentiella invånare kommer att förses med kvalificerad arbetskraft;


(d) Fasindelning och tidsramar för inrättandet av parken;


e) Det investeringsbelopp som krävs för att anlägga parken och dess källor.

In force since 2022-07-01

Art.

10

???

???