PIT-Lag

IT-Parker-Lag MD

Lagen om parker för informationsteknik MD


In force since 2018-06-15, valid until before 2022-07-01

Art.

11

- Granskning av ansökan om inrättande av parken

(1) Ministeriet för ekonomi och infrastruktur ska granska ansökan om inrättande av parken och de bifogade handlingarna inom 30 kalenderdagar efter det att de lämnats in. 


(2) Om flera sökande lämnar in ansökningar samtidigt ska de prövas i den ordning de tas emot, med beaktande av datum och klockslag för mottagandet.


(3) Om de inlämnade dokumenten inte uppfyller kraven i artikel 10 får ministeriet för ekonomi och infrastruktur kräva att korrigerade dokument och uppgifter lämnas in. I detta fall ska den tidsfrist som anges i punkt 1 förlängas med 15 kalenderdagar från och med dagen för den ytterligare begäran från ministeriet för ekonomi och infrastruktur. 


(4) Om sökanden inte lämnar in de korrigerade handlingarna och informationen inom den period som anges i punkt (3) eller upprepade gånger lämnar in handlingar som inte uppfyller de krav som anges i artikel 10, ska ministeriet för ekonomi och infrastruktur skriftligen informera sökanden om att ansökan om inrättande av parken har avslagits, med obligatorisk motivering av skälen för avslaget.


(5) Om ett förebyggande beslut om inrättande av parken fattas efter prövning av ansökan, ska ministeriet för ekonomi och infrastruktur överlämna utkastet till det relevanta beslutet till regeringen för godkännande, tillsammans med utkastet till förordning om parkförvaltningens organisation och verksamhet och utkastet till förordning om registrering av parkens invånare, och ska skriftligen informera sökanden om att förfarandet för inrättande av parken har inletts.

In force since 2022-07-01

Art.

11

???

???