PIT-Lag

IT-Parker-Lag MD

Lagen om parker för informationsteknik MD


Stand:
Kapitel I
Allmänt

Art.

  1 - Denna lags innehåll och syfte

(1) I denna lag regleras inrättandet av informationsteknologiparker (IT Parker eller Parker) och deras verksamhet.

(2) Syftet med denna lag är att skapa de nödvändiga förutsättningarna för att främja utvecklingen av den IT industrin, forskning och innovation baserad på informationsteknologi inom olika områden, didaktisk (utbildande) verksamhet inom informationsteknologin samt att skapa arbetstillfällen med högt mervärde och locka inhemska och utländska investeringar.

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian


Art.

  2 - Begrepp som används

I denna lag definieras följande begrepp enligt följande:

Parkförvaltning - administrativ myndighet som inrättats av regeringen för att förvalta en IT Park;

Informationsteknologipark (IT Park eller Park) - organisatorisk struktur vars medlemsföretag (medlemmar) bedriver den verksamhet som anges i artikel 8;

Parkens invånare - en juridisk eller fysisk person som är registrerad i Republiken Moldavien och bedriver affärsverksamhet, som är upptagen i registret över parkens medlemmar och som i huvudsak bedriver en eller flera av de verksamheter som anges i artikel 8, på grundval av ett avtal med parkens förvaltning;

Huvudsaklig verksamhet - omsättning som till 70 % eller mer kommer från IT verksamhet enligt denna lags definition.

Original 

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian


Art.

  3 - Grundläggande mål för parker för informationsteknik

Syftet med att parkerna är att uppnå följande:

(a) Öka konkurrenskraften hos företag inom IT branschen;

(b) Stöd till små och medelstora företag inom IT-industrin;

(c) Attrahera inhemska och utländska investeringar;

(d) Bedriva verksamhet som skapar produkter med högt förädlingsvärde;

(e) Utveckling av forskning, innovation och produktion inom IT området; 

(f) Upprättande av partnerskap med multinationella företag inom IT området i syfte att överföra positiv praxis och den mest avancerade kunskapen inom området;

(g) Att locka till sig kvalificerad arbetskraft.

(h) Skapande av högkvalificerade arbetstillfällen.

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian


Art.

  4 - Principer för inrättande och drift av informationsteknikparker

Upprättandet och driften av parker bygger på följande principer:

a) Opartiskhet och objektivitet gentemot de sökande som ansöker om skapa en sk. park (medlemskap);

b) Öppenhet i processen för att inleda inrättandet av parken;

c) Likabehandling av alla potentiella medlemmar i ansökningsprocessen;

d) Myndigheterna och parkförvaltningen får inte lägga sig i de boendes verksamhet, utom inom de gränser som anges i denna lag, i gällande rättsakter och i avtalet om verksamheten i parken;

e) Uppnåendet av parkernas grundläggande mål.

Original 

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian