PIT-Lag

IT-Parker-Lag MD

Lagen om parker för informationsteknik MD


Stand:
Kapitel II
Medlemmar i Information Technology Park

Art.

  5 - Sökande som vill anlägga parker

Parker kan inrättas på ansökan av juridiska eller fysiska personer som är registrerade i Moldavien som företagare och som inte är eller har varit föremål för insolvens- eller likvidationsförfaranden och/eller omstrukturering till följd av insolvens, eller vars företagarverksamhet inte har upphört eller kommer att upphöra, eller som inte har varit eller är föremål för domstolsförfaranden för att befinna sig i någon av dessa situationer.

Original 

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian


Art.

  6 ???

???

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian


Art.

  7 - Invånare i parken

(1) Registreringen av parkboende (medlemmar) ska utföras av parkförvaltningen i enlighet med de av regeringen godkända föreskrifterna för registrering av parkboende, som uttryckligen och uttömmande ska ange registreringsförfarandet och kraven, samt standardkontraktet för att bedriva verksamhet i parken. Juridiska eller fysiska personer på vilkas begäran parken har inrättats ska registreras som parkboende ex officio.

(2) En person som är registrerad som parkboende ska ingå ett avtal med parkförvaltningen om verksamhet i parken och ska föras in i registret över parkboende den dag då avtalet undertecknas. Kontraktet ingås för en period på minst fyra år. Avtalets löptid får inte överstiga parkens driftsperiod.

(3) I kontraktet ska följande anges:

(a) de typer av verksamhet som bedrivas;

(b) rättigheter och skyldigheter för den boende i parken och parkförvaltningen;

(c) beloppet för den obligatoriska medlemsavgiften;

(d) de typer av rapporter som den parkboende ska lämna in till parkförvaltningen;

(e) parternas ansvar vid brott mot avtalsbestämmelserna;

(f) andra klausuler som parterna har förhandlat fram.

(4) Parkboende ska som sin huvudsakliga verksamhet bedriva en eller flera av de verksamheter som avses i artikel 8, i sina lokaler och i sina underavdelningars lokaler på Republiken Moldaviens territorium.

(5) Parkens invånare ska föra räkenskaper, utarbeta och lämna in bokslut, rapporter, redogörelser och deklarationer på det sätt som föreskrivs i gällande lagstiftning.

(6) Parkens invånare ska inte vara ansvariga för parkförvaltningens skyldigheter.

(7) Parkförvaltningen ska föra ett register över parkens invånare (medlemmar) och utfärda intyg som bekräftar att de är parkens invånare.

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian