PIT-Lag

IT-Parker-Lag MD

Lagen om parker för informationsteknik MD


Stand:
Kapitel V
STÖDJA OCH STIMULERA PARKINVÅNARNAS VERKSAMHET

Art.

  15 - Möjligheter och incitament för inrättande och drift av informationsteknologiparker.

(1) För att underlätta inrättandet och driften av informationsteknologiparker ska staten ge följande incitament till deras invånare:

(a) En engångsskatt som tas ut av invånare i informationsteknologiparker med 7 % av intäkterna, men inte mindre än det minimibelopp som anges i (2), och som ska omfatta följande skatter och avgifter: 

- Inkomstskatt från företagsverksamhet, inkomstskatt från lön, 

- Obligatoriska statliga socialförsäkringsavgifter som betalas av arbetstagare och arbetsgivare, obligatoriska sjukförsäkringspremier som betalas av arbetstagare och arbetsgivare, 

- Lokala skatter, fastighetsskatt och skatt på användning av vägar för motorfordon som är registrerade i Moldavien, som ska betalas av boende i parkerna i enlighet med gällande lagstiftning.

- Andra skatter och avgifter skall betalas av parkens invånare på det sätt som allmänt fastställs;

b) ekonomiska bidrag som erhålls i konkurrens inom ramen för statliga program;

c) möjlighet att utnyttja de ekonomiska resurserna i fonden för stöd till digital innovation och nystartade tekniska företag, som verkar på grundval av en förordning som godkänts av regeringen och som fastställer fondens principer, uppdrag och mål samt hur fondens resurser ska bildas och användas.

d) Andra skatte- och tullförmåner som föreskrivs i skatte- och tullagstiftningen.

(1.1) Vid tillämpningen av den samlade skatt som tas ut av de personer som är bosatta i IT parker och som avses i punkt 1 a i denna artikel ska löneskatten, de obligatoriska statliga socialförsäkringsavgifter som ska betalas av arbetstagare och arbetsgivare och de obligatoriska sjukförsäkringspremier som ska betalas av arbetstagare och arbetsgivare avse de löneutbetalningar som görs till eller för anställda av de företag som är bosatta i informationsteknikparker på grundval av arbetslagstiftningen och normativa rättsakter som innehåller arbetslagstiftning.

(2) Minimibeloppet av den engångsskatt som tas ut av invånarna i informationsteknologiparkerna ska fastställas månadsvis per anställd och ska vara 30 % av beloppet för den genomsnittliga månadslönen i ekonomin enligt prognoserna för det år som skatteperioden i fråga omfattar.

(3) Den engångsskatt som fastställs i enlighet med denna artikel och som tas ut av invånare i informationsteknologiparker ska betalas månadsvis av invånarna i parken i enlighet med tillämplig lagstiftning.

(4) Om nya lagar antas som ändrar och/eller upphäver skattesatsen och/eller sammansättningen av den enhetsskatt som åläggs invånarna i de informationsteknologiparker som avses i punkt 1 a i denna artikel, ska parkens invånare ha rätt att fortsätta enligt de tillämpliga lagarna under en period av nio år från och med den dag då denna lag träder i kraft, men inte längre än parkens drifttid i fråga, tills de nya lagarna träder i kraft.

Om vissa skatter och/eller avgifter som ingår i den enhetliga skatt som tas ut av invånare i de informationsteknologiparker som avses i underavsnitt 1 a ersätts med andra skatter och/eller avgifter, ska sammansättningen av den enhetliga skatten justeras i enlighet med detta utan att skattesatsen ändras.

(5) Om parkboende inte uppfyller villkoren för tillämpning av den lättnad som föreskrivs i denna lag, ska deras skyldigheter gentemot den nationella offentliga budgeten omräknas på det allmänt vedertagna sättet, från och med den skatteperiod under vilken överträdelsen begicks, i enlighet med gällande lagstiftning.

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian


Art.

  16 - Socialförsäkring och sjukförsäkring för anställda som är anställda av parkinnehavare.

(1) Anställda hos parkboende ska från den statliga socialförsäkringsbudgeten erhålla alla typer av statliga socialförsäkringsförmåner i enlighet med tillämplig lagstiftning, och den försäkrade månadsinkomsten för sådana anställda ska vara 68 % av beloppet för den genomsnittliga månadslönen i ekonomin som prognostiseras för det aktuella året.

(2) Anställda hos parkboende ska beviljas status som försäkrad person i den obligatoriska sjukförsäkringen på grundval av uppdaterade uppgifter i inkomstdeklarationen, de obligatoriska sjukförsäkringsavgifterna som innehållits och de obligatoriska statliga socialförsäkringsavgifterna som beräknats i enlighet med tillämplig lagstiftning.

(3) Den parkboende ska vara skyldig att skriftligen informera sina anställda om de särskilda villkoren för social- och sjukförsäkringar som fastställs i denna artikel, samt om de särskilda villkoren för löneskatt före det datum då de erhåller titeln parkboende, och för nya anställda - före anställning.

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian