PIT-Lag

IT-Parker-Lag MD

Lagen om parker för informationsteknik MD


Stand:
Kapitel VI
UTVÄRDERING OCH KONTROLL AV PARKVERKSAMHET

Art.

  17 ???

???

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian


Art.

  18 ???

???

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian


Art.

  19 - Återkallande av status som parkboende

(1) Statusen som parkboende ska återkallas genom uppsägning av kontraktet med parkförvaltningen i följande fall:

a) På initiativ av parkinnehavaren, om parkförvaltningen inte följer bestämmelserna i avtalet om bedrivande av verksamhet i parken och inte åtgärdar överträdelserna inom tre månader efter det att den skriftliga underrättelsen från parkinnehavaren har mottagits;

b) på parkmyndighetens initiativ, om parkinnehavaren underlåter att följa bestämmelserna i avtalet om parkens drift och inte åtgärdar överträdelserna inom tre månader efter det att han eller hon mottagit ett skriftligt meddelande från parkmyndigheten;

c) vid överträdelse av bestämmelserna i denna lag, lagstiftning om förebyggande och bekämpning av penningtvätt och andra normativa akter, på grundval av ett oåterkalleligt domstolsbeslut om detta;

d) i andra fall som anges i avtalet om verksamhet i parken.

(2) I de fall som avses i (1) a och b genom ett beslut av parkförvaltningen. 

(3) Effekten av återkallandet av parkinnehavarens rätt ska vara att innehavaren berövas de faciliteter som beviljas enligt denna lag.

(4) Parkens invånare kan vidta rättsliga åtgärder mot beslut om att återkalla deras boendetitel.

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian


Art.

  20 ???

???

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian