Lege 77/2016

Lege la parcurile IT

LEGE Nr. 77 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei


Stand:
Capitolul VI
EVALUAREA ŞI CONTROLUL ACTIVITĂŢII PARCULUI

Art.

  17 Evaluarea activităţii parcului pentru tehnologia informației şi a rezidenţilor acestuia

Rezultatele activităţii parcului şi a rezidenţilor acestuia se evaluează în conformitate cu un regulament elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și aprobat de Guvern.Art.

  18 Verificarea activităților principale

(1) Activitatea rezidenților parcului este supusă anual, în mod obligatoriu, verificării îndeplinirii indicatorilor necesari pentru dobîndirea și menținerea statutului rezidentului parcului pentru tehnologia informației. Obligația efectuării verificării și prezentării rezultatelor acesteia revine oricărui rezident al parcului care a aplicat regimul special de impozitare cel puțin o lună pe parcursul unui an calendaristic. 

(2) Indicatorii specificați în lege și supuși verificării sînt stabiliți de către Administrația parcului în coordonare cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, iar verificarea este efectuată de către entitățile de audit.

(3) Rezultatele verificării se publică pe pagina web oficială a Ministerului Economiei și cea a parcului pentru tehnologia informației.Art.

  19 Retragerea titlului de rezident al parcului

(1) Titlul de rezident al parcului se retrage prin rezilierea contractului încheiat cu Administraţia parcului în următoarele situaţii:

a) la iniţiativa rezidentului parcului, în cazul în care Administraţia parcului nu respectă prevederile contractului privind desfăşurarea activităţii în parc şi nu înlătură încălcările în termen de 3 luni de la primirea notificării scrise din partea rezidentului;

b) la iniţiativa Administraţiei parcului, în cazul în care rezidentul parcului nu respectă prevederile contractului privind desfăşurarea activităţii în parc şi nu înlătură încălcările în termen de 3 luni de la primirea notificării scrise din partea Administraţiei;

c) în cazul încălcării prevederilor prezentei legi, ale legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor, ale altor acte normative, în baza unei hotărîri judecătoreşti irevocabile în acest sens;

d) în alte cazuri prevăzute de contractul privind desfăşurarea activităţii în parc.

e) la inițiativa Administrației parcului, în cazul în care, în urma verificării efectuate anual de către entitatea de audit, se constată că rezidentul nu îndeplinește cel puțin unul dintre indicatorii necesari pentru dobândirea și menținerea statutului de rezident al parcului pentru tehnologia informaţiei, prevăzuți de prezenta lege.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), titlul de rezident al parcului se retrage prin decizia Administraţiei parcului. 

(3) Retragerea titlului de rezident al parcului atrage după sine privarea rezidentului de facilităţile acordate conform prezentei legi.

(4) Rezidenţii parcului pot contesta în instanţa de judecată deciziile de retragere a titlului de rezident.Art.

  20 Desfiinţarea parcului pentru tehnologia informației

(1) Parcul poate fi desfiinţat printr-o hotărîre de Guvern, la propunerea Ministerului Economiei, în cazul în care parcul nu realizează obiectivele stipulate de prezenta lege şi de propriul regulament de organizare și funcționare. Hotărîrea de Guvern privind desfiinţarea parcului intră în vigoare după 6 luni de la data publicării acesteia.

(2) Desfiinţarea parcului atrage după sine pierderea titlului de rezident al parcului respectiv, precum și încetarea regimului de facilităţi acordate rezidenților parcului conform prezentei legi.