Lege 77/2016

Lege la parcurile IT

LEGE Nr. 77 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei


Stand:
Capitolul III
CREAREA PARCURILOR PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Art.

  8 Activitățile principale desfăşurate în parc

În parcul pentru tehnologia informaţiei pot fi desfăşurate următoarele activități principale (conform CAEM rev.2 și CSPM rev. 2):


a) activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat spre client) (62.01);


b) activităţi de editare a jocurilor de calculator (58.21);


c) activităţi de editare a altor produse software (58.29);


d) activităţi de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul (62.03);


e) prelucrarea de date, administrarea paginilor web şi activităţile conexe (63.11);


f) activităţi ale portalurilor web (63.12);


g) activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei (62.02);


h) alte activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (62.09).


i) alte forme de învățămînt n.c.a. (85.59), limitate la instruirea în domeniul calculatoarelor;


j) cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie (72.19), bazată pe utilizarea echipamentelor de calcul specializate de înaltă performanță, limitată la:


– servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în matematică (72.19.11);


– servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în calculatoare și științe informatice (72.19.12);


– servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în fizică (72.19.13);


– servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în nanotehnologie (72.19.21);


– alte servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în inginerie și tehnologie, cu excepția biotehnologiei (72.19.29);


– servicii de cercetare și dezvoltare a proiectelor originale în științe naturale și inginerie, cu excepția biotehnologiei (72.19.50);


k) cercetare-dezvoltare în biotehnologie (72.11), limitată la:


– cercetare-dezvoltare experimentală în domeniul bioinformaticii: construcții de baze de date în geonomică, ordonare de proteine, procese complexe de modelare biologică, inclusiv sisteme biologice;


– cercetare-dezvoltare experimentală în domeniul nanobiotehnologiei: unelte și procese nano/microfabricaţie folosite la construcția de dispozitive pentru studierea biosistemelor și aplicațiilor în medicație, diagnostice etc.;


 l) fabricarea componentelor electronice (module) (26.11), limitată la:


– fabricarea de microprocesoare;


– fabricarea de circuite integrate (analogice, digitale sau hibride);


m) activităţi de post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune (59.12), bazate pe utilizarea echipamentelor de calcul specializate de înaltă performanță, limitate la:


– servicii de obţinere de efecte speciale (59.12.14);


– servicii de obţinere de filme de animaţie (59.12.15);


n) activități de design specializat (74.10), bazate pe utilizarea echipamentelor de calcul specializate de înaltă performanță.Art.

  9 Crearea parcului pentru tehnologia informației

(1) Parcul este creat în baza unei hotărîri de Guvern, la propunerea Ministerului Economiei. 

(2) Termenul de funcţionare a parcului se stabileşte prin hotărîre de Guvern, dar nu poate depăşi 10 ani.Art.

  10 Cererea privind crearea parcului

(1) Pentru crearea parcului, solicitantul depune o cerere la Ministerul Economiei în care indică scopurile creării parcului, orientarea funcţională a acestuia, precum şi activitățile ce vor fi desfăşurate în parc. La cerere se vor anexa copiile de pe actele de constituire ale persoanei juridice sau fizice care solicită crearea parcului, precum şi un studiu de fezabilitate.

(2) Studiul de fezabilitate privind crearea parcului va conţine:

a) descrierea conceptului parcului şi scopurile creării acestuia; 

b) argumentarea posibilităţii de desfășurare a activităților permise şi de atragere a potenţialilor rezidenţi; 

c) indicarea gradului de asigurare cu specialişti a potenţialilor rezidenţi ai parcului;

d) etapele şi termenele de creare a parcului;

e) volumul investiţiilor necesare pentru crearea parcului şi sursele acestora.Art.

  11 Examinarea cererii privind crearea parcului

(1) Ministerul Economiei examinează cererea privind crearea parcului şi documentele anexate în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea acestora. 

(2) În cazul în care mai mulți solicitanți depun cereri concomitent, acestea vor fi examinate în ordinea depunerii, luînd în considerare data și ora recepționării.

(3) În cazul în care documentele prezentate nu corespund cerinţelor stipulate la art.10, Ministerul Economiei poate să solicite prezentarea documentelor şi informaţiilor rectificate. În acest caz, termenul prevăzut la alin. (1) se prelungeşte cu 15 zile calendaristice din data solicitării suplimentare făcute de Ministerul Economiei. 

(4) În cazul în care solicitantul nu prezintă documentele și informațiile rectificate în termenul prevăzut la alin. (3) sau prezintă în mod repetat documente ce nu corespund cerințelor stipulate la art. 10, Ministerul Economiei îl informează, printr-un aviz scris, despre refuzul de a-i satisface cererea de creare a parcului, cu indicarea obligatorie a cauzelor refuzului.

(5) În cazul în care în urma examinării cererii se ia decizia preventivă de creare a parcului, Ministerul Economiei va prezenta Guvernului spre aprobare proiectul hotărîrii respective, însoțit de proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației parcului și proiectul Regulamentului de înregistrare a rezidenţilor parcului, și îl va informa pe solicitant, printr-un aviz scris, despre inițierea procedurii de creare a parcului.