PIT-Lag

IT-Parker-Lag MD

Lagen om parker för informationsteknik MD


Stand:
Kapitel I
Allmänt

Art.

  1 - Denna lags innehåll och syfte

(1) I denna lag regleras inrättandet av informationsteknologiparker (IT Parker eller Parker) och deras verksamhet.

(2) Syftet med denna lag är att skapa de nödvändiga förutsättningarna för att främja utvecklingen av den IT industrin, forskning och innovation baserad på informationsteknologi inom olika områden, didaktisk (utbildande) verksamhet inom informationsteknologin samt att skapa arbetstillfällen med högt mervärde och locka inhemska och utländska investeringar.

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian


Art.

  2 - Begrepp som används

I denna lag definieras följande begrepp enligt följande:

Parkförvaltning - administrativ myndighet som inrättats av regeringen för att förvalta en IT Park;

Informationsteknologipark (IT Park eller Park) - organisatorisk struktur vars medlemsföretag (medlemmar) bedriver den verksamhet som anges i artikel 8;

Parkens invånare - en juridisk eller fysisk person som är registrerad i Republiken Moldavien och bedriver affärsverksamhet, som är upptagen i registret över parkens medlemmar och som i huvudsak bedriver en eller flera av de verksamheter som anges i artikel 8, på grundval av ett avtal med parkens förvaltning;

Huvudsaklig verksamhet - omsättning som till 70 % eller mer kommer från IT verksamhet enligt denna lags definition.

Original 

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian


Art.

  3 - Grundläggande mål för parker för informationsteknik

Syftet med att parkerna är att uppnå följande:

(a) Öka konkurrenskraften hos företag inom IT branschen;

(b) Stöd till små och medelstora företag inom IT-industrin;

(c) Attrahera inhemska och utländska investeringar;

(d) Bedriva verksamhet som skapar produkter med högt förädlingsvärde;

(e) Utveckling av forskning, innovation och produktion inom IT området; 

(f) Upprättande av partnerskap med multinationella företag inom IT området i syfte att överföra positiv praxis och den mest avancerade kunskapen inom området;

(g) Att locka till sig kvalificerad arbetskraft.

(h) Skapande av högkvalificerade arbetstillfällen.

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian


Art.

  4 - Principer för inrättande och drift av informationsteknikparker

Upprättandet och driften av parker bygger på följande principer:

a) Opartiskhet och objektivitet gentemot de sökande som ansöker om skapa en sk. park (medlemskap);

b) Öppenhet i processen för att inleda inrättandet av parken;

c) Likabehandling av alla potentiella medlemmar i ansökningsprocessen;

d) Myndigheterna och parkförvaltningen får inte lägga sig i de boendes verksamhet, utom inom de gränser som anges i denna lag, i gällande rättsakter och i avtalet om verksamheten i parken;

e) Uppnåendet av parkernas grundläggande mål.

Original 

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian


Kapitel II
Medlemmar i Information Technology Park

Art.

  5 - Sökande som vill anlägga parker

Parker kan inrättas på ansökan av juridiska eller fysiska personer som är registrerade i Moldavien som företagare och som inte är eller har varit föremål för insolvens- eller likvidationsförfaranden och/eller omstrukturering till följd av insolvens, eller vars företagarverksamhet inte har upphört eller kommer att upphöra, eller som inte har varit eller är föremål för domstolsförfaranden för att befinna sig i någon av dessa situationer.

Original 

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian


Art.

  6 ???

???

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian


Art.

  7 - Invånare i parken

(1) Registreringen av parkboende (medlemmar) ska utföras av parkförvaltningen i enlighet med de av regeringen godkända föreskrifterna för registrering av parkboende, som uttryckligen och uttömmande ska ange registreringsförfarandet och kraven, samt standardkontraktet för att bedriva verksamhet i parken. Juridiska eller fysiska personer på vilkas begäran parken har inrättats ska registreras som parkboende ex officio.

(2) En person som är registrerad som parkboende ska ingå ett avtal med parkförvaltningen om verksamhet i parken och ska föras in i registret över parkboende den dag då avtalet undertecknas. Kontraktet ingås för en period på minst fyra år. Avtalets löptid får inte överstiga parkens driftsperiod.

(3) I kontraktet ska följande anges:

(a) de typer av verksamhet som bedrivas;

(b) rättigheter och skyldigheter för den boende i parken och parkförvaltningen;

(c) beloppet för den obligatoriska medlemsavgiften;

(d) de typer av rapporter som den parkboende ska lämna in till parkförvaltningen;

(e) parternas ansvar vid brott mot avtalsbestämmelserna;

(f) andra klausuler som parterna har förhandlat fram.

(4) Parkboende ska som sin huvudsakliga verksamhet bedriva en eller flera av de verksamheter som avses i artikel 8, i sina lokaler och i sina underavdelningars lokaler på Republiken Moldaviens territorium.

(5) Parkens invånare ska föra räkenskaper, utarbeta och lämna in bokslut, rapporter, redogörelser och deklarationer på det sätt som föreskrivs i gällande lagstiftning.

(6) Parkens invånare ska inte vara ansvariga för parkförvaltningens skyldigheter.

(7) Parkförvaltningen ska föra ett register över parkens invånare (medlemmar) och utfärda intyg som bekräftar att de är parkens invånare.

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian


Kapitel III
SKAPA PARKER FÖR INFORMATIONSTEKNIK

Art.

  8 - Huvudsakliga aktiviteter i parken

Följande huvudverksamheter (enligt CAEM rev. 2 och CSPM rev. 2) kan bedrivas i IT-parken:

a) Utveckling av kundanpassad programvara (kundorienterad programvara) (62.01);

b) Utveckling av datorspel (58.21);

c) Utveckling av andra programvaruprodukter (58.29);

d) Förvaltning och drift av datorutrustning (62.03);

e) Databehandling, administration av webbsidor och därmed förenlig verksamhet (63.11);

f) Webbportalverksamhet (63.12);

g) Konsulttjänster inom IT (62.02);

h) Andra IT tjänster (62.09).

i) Annan utbildning inom IT (85.59);

j) Forskning och utveckling inom andra naturvetenskapliga och tekniska områden (72.19), baserad på användning av specialiserad högpresterande datorutrustning, begränsad till:

- Forskning och experimentell utveckling inom matematik (72.19.11);

- Forskning och experimentell utveckling inom data- och informationsvetenskap (72.19.12);

- Forskning och experimentell utveckling inom fysik (72.19.13);

- Forskning och experimentell utveckling inom nanoteknik (72.19.21);

- Annan forskning och experimentell utveckling inom ingenjörsvetenskap och teknik, utom bioteknik (72.19.29);

- Forskning och utveckling av originell design inom naturvetenskap och teknik, utom bioteknik (72.19.50);

k) Forskning och utveckling inom bioteknik (72.11), begränsad till:

- Experimentell forskning och utveckling inom bioinformatik: uppbyggnad av databaser inom geonomi, proteinbeställning, komplexa biologiska modelleringsprocesser, inklusive biologiska system;

- Experimentell FoU inom nanobioteknik: verktyg och processer för nano-/mikrofabrikation som används för att bygga anordningar för att studera biosystem och tillämpningar inom medicinering, diagnostik osv;

 l) Tillverkning av elektroniska komponenter (moduler) (26.11), begränsad till:

- Tillverkning av mikroprocessorer;

- Tillverkning av integrerade kretsar (analoga, digitala eller hybrida);

m) Efterproduktion av film-, video- och tv-program (59.12), baserad på användning av specialiserad högpresterande datorutrustning, begränsad till:

- Tjänster avseende specialeffekter (59.12.14);

- Produktion av animationsfilm (59.12.15);

n) Specialiserad designverksamhet (74.10) baserad på användning av specialiserad högpresterande datorutrustning.

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian


Art.

  9 ???

???

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian


Art.

  10 ???

???

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian


Art.

  11 ???

???

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian


Kapitel IV
BEFOGENHETER OCH SKYLDIGHETER FÖR DE STRUKTURER SOM ÄR INVOLVERADE I SKAPANDET OCH DRIFTEN AV IT PARKER

Art.

  12 ???

???

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian


Art.

  13 ???

???

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian


Art.

  14 - Fördelning av beloppen för den engångsskatt som tas ut från invånare i informationsteknologiparker

Belopp som betalas av parkens invånare genom den engångsskatt som tas ut av invånare i informationsteknologiparker ska samlas in av skattedepartementet på ett samlingskonto i statskassan och sedan fördelas:

a) till statskassan: 

- Inkomstskatt från företagarverksamhet - 10,0 %, 

- Inkomstskatt som innehålls från lönen - 19,4 %, 

 -Skatt på användning av vägar för motorfordon som är registrerade i Moldavien - 0,1 %;

b) till den statliga socialförsäkringsbudgeten: 

- Obligatoriska statliga socialförsäkringsavgifter för invånare i industriparker för informationsteknik - 54,7 %;

c) till obligatoriska sjukförsäkringskassor: 

- Obligatoriska sjukförsäkringspremier i form av ett procentuellt bidrag från löner och andra ersättningar som betalas av arbetsgivare och arbetstagare - 15,4 %;

d) lokala budgetar: 

- Lokala skatter som tas ut av invånare i informationsteknologiparker - 0,3 %, 

- Skatt på juridiska personers fastigheter - 0,1 %.

Original 

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian


Kapitel V
STÖDJA OCH STIMULERA PARKINVÅNARNAS VERKSAMHET

Art.

  15 - Möjligheter och incitament för inrättande och drift av informationsteknologiparker.

(1) För att underlätta inrättandet och driften av informationsteknologiparker ska staten ge följande incitament till deras invånare:

(a) En engångsskatt som tas ut av invånare i informationsteknologiparker med 7 % av intäkterna, men inte mindre än det minimibelopp som anges i (2), och som ska omfatta följande skatter och avgifter: 

- Inkomstskatt från företagsverksamhet, inkomstskatt från lön, 

- Obligatoriska statliga socialförsäkringsavgifter som betalas av arbetstagare och arbetsgivare, obligatoriska sjukförsäkringspremier som betalas av arbetstagare och arbetsgivare, 

- Lokala skatter, fastighetsskatt och skatt på användning av vägar för motorfordon som är registrerade i Moldavien, som ska betalas av boende i parkerna i enlighet med gällande lagstiftning.

- Andra skatter och avgifter skall betalas av parkens invånare på det sätt som allmänt fastställs;

b) ekonomiska bidrag som erhålls i konkurrens inom ramen för statliga program;

c) möjlighet att utnyttja de ekonomiska resurserna i fonden för stöd till digital innovation och nystartade tekniska företag, som verkar på grundval av en förordning som godkänts av regeringen och som fastställer fondens principer, uppdrag och mål samt hur fondens resurser ska bildas och användas.

d) Andra skatte- och tullförmåner som föreskrivs i skatte- och tullagstiftningen.

(1.1) Vid tillämpningen av den samlade skatt som tas ut av de personer som är bosatta i IT parker och som avses i punkt 1 a i denna artikel ska löneskatten, de obligatoriska statliga socialförsäkringsavgifter som ska betalas av arbetstagare och arbetsgivare och de obligatoriska sjukförsäkringspremier som ska betalas av arbetstagare och arbetsgivare avse de löneutbetalningar som görs till eller för anställda av de företag som är bosatta i informationsteknikparker på grundval av arbetslagstiftningen och normativa rättsakter som innehåller arbetslagstiftning.

(2) Minimibeloppet av den engångsskatt som tas ut av invånarna i informationsteknologiparkerna ska fastställas månadsvis per anställd och ska vara 30 % av beloppet för den genomsnittliga månadslönen i ekonomin enligt prognoserna för det år som skatteperioden i fråga omfattar.

(3) Den engångsskatt som fastställs i enlighet med denna artikel och som tas ut av invånare i informationsteknologiparker ska betalas månadsvis av invånarna i parken i enlighet med tillämplig lagstiftning.

(4) Om nya lagar antas som ändrar och/eller upphäver skattesatsen och/eller sammansättningen av den enhetsskatt som åläggs invånarna i de informationsteknologiparker som avses i punkt 1 a i denna artikel, ska parkens invånare ha rätt att fortsätta enligt de tillämpliga lagarna under en period av nio år från och med den dag då denna lag träder i kraft, men inte längre än parkens drifttid i fråga, tills de nya lagarna träder i kraft.

Om vissa skatter och/eller avgifter som ingår i den enhetliga skatt som tas ut av invånare i de informationsteknologiparker som avses i underavsnitt 1 a ersätts med andra skatter och/eller avgifter, ska sammansättningen av den enhetliga skatten justeras i enlighet med detta utan att skattesatsen ändras.

(5) Om parkboende inte uppfyller villkoren för tillämpning av den lättnad som föreskrivs i denna lag, ska deras skyldigheter gentemot den nationella offentliga budgeten omräknas på det allmänt vedertagna sättet, från och med den skatteperiod under vilken överträdelsen begicks, i enlighet med gällande lagstiftning.

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian


Art.

  16 - Socialförsäkring och sjukförsäkring för anställda som är anställda av parkinnehavare.

(1) Anställda hos parkboende ska från den statliga socialförsäkringsbudgeten erhålla alla typer av statliga socialförsäkringsförmåner i enlighet med tillämplig lagstiftning, och den försäkrade månadsinkomsten för sådana anställda ska vara 68 % av beloppet för den genomsnittliga månadslönen i ekonomin som prognostiseras för det aktuella året.

(2) Anställda hos parkboende ska beviljas status som försäkrad person i den obligatoriska sjukförsäkringen på grundval av uppdaterade uppgifter i inkomstdeklarationen, de obligatoriska sjukförsäkringsavgifterna som innehållits och de obligatoriska statliga socialförsäkringsavgifterna som beräknats i enlighet med tillämplig lagstiftning.

(3) Den parkboende ska vara skyldig att skriftligen informera sina anställda om de särskilda villkoren för social- och sjukförsäkringar som fastställs i denna artikel, samt om de särskilda villkoren för löneskatt före det datum då de erhåller titeln parkboende, och för nya anställda - före anställning.

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian


Kapitel VI
UTVÄRDERING OCH KONTROLL AV PARKVERKSAMHET

Art.

  17 ???

???

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian


Art.

  18 ???

???

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian


Art.

  19 - Återkallande av status som parkboende

(1) Statusen som parkboende ska återkallas genom uppsägning av kontraktet med parkförvaltningen i följande fall:

a) På initiativ av parkinnehavaren, om parkförvaltningen inte följer bestämmelserna i avtalet om bedrivande av verksamhet i parken och inte åtgärdar överträdelserna inom tre månader efter det att den skriftliga underrättelsen från parkinnehavaren har mottagits;

b) på parkmyndighetens initiativ, om parkinnehavaren underlåter att följa bestämmelserna i avtalet om parkens drift och inte åtgärdar överträdelserna inom tre månader efter det att han eller hon mottagit ett skriftligt meddelande från parkmyndigheten;

c) vid överträdelse av bestämmelserna i denna lag, lagstiftning om förebyggande och bekämpning av penningtvätt och andra normativa akter, på grundval av ett oåterkalleligt domstolsbeslut om detta;

d) i andra fall som anges i avtalet om verksamhet i parken.

(2) I de fall som avses i (1) a och b genom ett beslut av parkförvaltningen. 

(3) Effekten av återkallandet av parkinnehavarens rätt ska vara att innehavaren berövas de faciliteter som beviljas enligt denna lag.

(4) Parkens invånare kan vidta rättsliga åtgärder mot beslut om att återkalla deras boendetitel.

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian


Art.

  20 ???

???

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian


Kapitel VII
SLUT- OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Art.

  21 (Ikraftträdande och övergång)

(1) Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

(2) Regeringen skall inom sex månader från dagen för offentliggörandet av denna lag:

(a) anpassa sina rättsakter till denna lag;

(b) utarbeta och anta de föreskrifter som är nödvändiga för genomförandet av denna lag och lägga fram förslag till parlamentet för att anpassa befintlig lagstiftning till denna lag.

Original 

This is a translation. No guarantees!

See the original = Romanian